Disclaimer & privacy

Peter van Kempen Music Productions hodn Vocalschool Nancy Deusings, gevestigd aan Holsterbeek 26 6166JR Geleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vocalschool.nl
Holsterbeek 26 6166JR
Geleen
06-13779397

Persoonsgegevens die wij verwerken
Peter van Kempen Music Productions hodn Vocalschool Nancy Deusings verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Tijdens concerten, workshops en andere (openbare) activiteiten kan er gefotografeerd worden en/of video-opnames worden gemaakt door mij ingehuurde fotografen en/of professionele pers. Deze beelddragers worden soms gebruikt voor publicaties in (lokale) media, brochures, posters, advertenties, social media en onze website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Peter van Kempen Music Productions hodn Vocalschool Nancy Deusings verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@vocalschool.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Peter van Kempen Music Productions hodn Vocalschool Nancy Deusings verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Peter van Kempen Music Productions hodn Vocalschool Nancy Deusings verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Peter van Kempen Music Productions hodn Vocalschool Nancy Deusings neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Peter van Kempen Music Productions hodn Vocalschool Nancy Deusings) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Peter van Kempen Music Productions hodn Vocalschool Nancy Deusings bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam: wettelijke bewaartermijn i.v.m. het doen van onze belastingaangifte
– Geboortedatum: wettelijke bewaartermijn i.v.m. het doen van onze belastingaangifte
– Adresgegevens: wettelijke bewaartermijn i.v.m. het doen van onze belastingaangifte

  • Bankrekeningnummer: wettelijke bewaartermijn i.v.m. het doen van onze belastingaangifte

– Telefoonnummer: maximaal 6 maanden na beëindiging cursus
– E-mailadres: maximaal 6 maanden na beëindiging cursus
– IP-adres: maximaal 6 maanden na beëindiging cursus
– Locatiegegevens: maximaal 6 maanden na beëindiging cursus
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app: maximaal 6 maanden na beëindiging cursus
– Internetbrowser en apparaat type: maximaal 6 maanden na beëindiging cursus
– Bankrekeningnummer

Delen van persoonsgegevens met derden
Peter van Kempen Music Productions hodn Vocalschool Nancy Deusings verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te –

Bewerkers:

Voor offertes, facturering en klantendatabase is dat: www.moneybird.com
Voor onze administratie , boekhouding en belastingaangifte is dat: www.yuki.com

-Verantwoordelijken:
Belastingaangifte: de Belastingdienst

zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Peter van Kempen Music Productions hodn Vocalschool Nancy Deusings blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Peter van Kempen Music Productions hodn Vocalschool Nancy Deusings gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Peter van Kempen Music Productions hodn Vocalschool Nancy Deusings en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@vocalschool.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Peter van Kempen Music Productions hodn Vocalschool Nancy Deusings wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Peter van Kempen Music Productions hodn Vocalschool Nancy Deusings neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@vocalschool.nl

Kan Peter van Kempen Music Productions hodn Vocalschool Nancy Deusings dit document wijzigen?
Ja, ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen wij het privacy statement daarop aan. De meest actuele versie van ons privacy statement kun je steeds hier terugvinden.

Privacyverklaring laatst gewijzigd op 17 mei 2018


Contactgegevens


Vocalschool Nancy Deusings
Holsterbeek 26
6166JR Geleen 

Tweede leslocatie:
Laeve in de Brouwerie
Marcellienstraat 18a
6166CR Geleen 

E-mail:   zingen@vocalschool.nl
Tel. : 06-13779397


Aanmelden